Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Trio darba programma

Itālijas, Latvijas un Luksemburgas trio izstrādātā ES Padomes darba programma 18 mēnešiem apstiprināta 2014.gada 24. jūnijā ES Vispārējo lietu padomē Luksemburgā.

Darba programmu sagatavojušas trio partnervalstis, cieši sadarbojoties ar ES Padomes Ģenerālsekretariātu. Tā atspoguļo trio partneru prioritātes, detalizēti aptverot katras ES Ministru Padomes darba kārtības jautājumus.

Trio darba programmas ārējo attiecību daļa veidota sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu. Par darba programmu notika konsultācijas ar Eiropas Komisiju un nākamā trio partneriem – Nīderlandi, Slovākiju un Maltu (trio prezidentūras laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam). Programmas sagatavošanā ņemtas vērā gan ES aktualitātes, gan starptautiskie notikumi.

Trio darba programma sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir stratēģiska un izklāsta ES Padomes mērķus nākamajiem 18 mēnešiem. Kā prioritātes uzsvērti šādi jautājumi:

  • Finanšu stabilitāte – ekonomikas un finanšu jautājumu risināšana, lai nodrošinātu veselīgu makroekonomisko vidi.
  • ES izaugsme – ES konkurētspējas veicināšana, Eiropas rūpniecības politikas spēcināšana, darbs pie vienotā tirgus izveides pabeigšanas, rūpniecības sekmēšanas un ārējās tirdzniecības stiprināšanas.
  • Nodarbinātība – ņemot vērā augsto bezdarba līmeni ES, sevišķi jauniešu vidū, Padomes darba programmā uzsvars likts uz jaunu darbavietu radīšanu, kā arī cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību.
  • Digitālā dienaskārtība – digitālās vides radīto priekšrocību izmantošana. Turpināsies darbs pie Vienotā digitālā tirgus attīstības.
  • ES globālās lomas stiprināšana – ES atbalstīs ekonomiskās, sociālās un politiskās reformas, īpašu uzmanību veltot ne vien dienvidu, bet arī austrumu kaimiņiem. Tāpat akcentēta tirdzniecības politikas nozīme Padomes darbā.

Programmas otro daļu veido ES Padomes darba kārtība katrā no 10 Ministru padomēm, detalizēti izklāstot nākamo 18 mēnešu laikā risināmos jautājumus.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija