Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Jaunumi

Apkopoti rezultāti nevalstisko organizāciju realizētajiem prezidentūras projektiem

27/11/2015

Projekta „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai'' noslēguma pasākuma dalībnieki. Foto: Izglītības attīstības centrsLai veicinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Latvijas prezidentūras norisē, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu rīkoja atklātu projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām pasākumu rīkošanai, kas sniedza ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilda prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem.


Projektu iesniegumu atklātais konkursu
izsludināja 2014.gada 11.jūlijā. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2014.gada 2.septembris. Konkursā tika saņemti 48 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finansējumu EUR 1 000 292,73. Kopējais programmā pieejamais finansējums bija 198 082 EUR, līdz ar to tika apstiprināti 10 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto programmas finansējumu 192 327,55 EUR.
Pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas šim mērķim tika piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kā rezultātā bija iespējams apstiprināt vienu projekta iesniegumu no rezerves saraksta. Līdz ar to kopumā tika noslēgti projektu īstenošanas līgumi ar 11 nevalstiskajām organizācijām par kopējo valsts budžeta finansējumu 212 326,87 EUR apmērā.

Projektu laikā tika noorganizētas 9 konferences, kā arī diskusiju sesijas, semināri reģionos un Rīgā, informatīvi-izglītojoši pasākumi. Projekta dalībnieki piedalījušies citu organizāciju rīkotajos pasākumos, piemēram, Latvijas Ārlietu ministrijas rīkotajā konferencē „Achieving e-Quality by Connecting the Region" un Eiropas Vides biroja Bioloģiskās daudzveidības darba grupas sanāksmē.

Tāpat sagatavoti vairāki dokumenti:
- komunikācijas dokuments par pilsonisko dialogu, informācijas pieejamību un NVO līdzdalības jautājumiem Baltijas jūras, Melnās jūras un Donavas reģionos;
- rekomendācijas atvērto datu izmantošanai;
- materiāls ''Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā'';
- "Rezolūcija par iekļaujošo izglītību", kurā apkopots 12 valstu ekspertu viedoklis par iekļaujošās izglītības komponenti un sniegti ieteikumi izglītības sistēmas uzlabošanai, starpdisciplinārai sadarbībai, akcentējot speciālistu profesionālās kompetences nozīmi iekļaujošas izglītības veicināšanā;
- rezolūcija „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos";
- rekomendācijas ES un ANO par post-2015 Tūkstošgades globālās attīstības mērķiem un darbībām;
- rezolūcija, kurā apkopoti secinājumi par iekļaujošu darba tirgu un tā specifiku nedzirdīgo nodarbinātībā, esošo situāciju un attīstības prioritātēm, risinājumiem nedzirdīgo personu nodarbinātības jomā Eiropas Savienībā.

Projektu īstenošanas rezultātā sasniegta plaša mērķauditorija: 476 ārvalstu dalībnieki no 45 ārvalstīm un 1427 dalībnieki no Latvijas, kopā 1903 cilvēki (tiešā mērķauditorija). Visvairāk projektos pārstāvētā valsts bija Beļģija - 86 dalībnieki (taču jāņem vērā, ka uz pasākumiem ieradās daudz ES institūciju un organizāciju pārstāvji, kuru mītnes zeme ir Beļģija); Igaunija – 42; Lietuva – 38; Polija – 27; Apvienotā karaliste – 20, Rumānija – 18,; Itālija – 17; Zviedrija – 16; Francija, Čehija, Vācija – 14 dalībnieki; Nīderlande – 13; Spānija un Ungārija – 11; Dānija, Somija, Slovēnija – 10 dalībnieki. No Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm projektos piedalījās 22 dalībnieki (Ukraina- 8; Uzbekistāna – 5; Kirgizstāna un Tadžikistāna – 3 dalībnieki no katras valsts; Moldova – 2, Gruzija – 1).

Informāciju sagatavoja:
Līga Logina
Projektu vadītāja
Struktūrfondu uzraudzības nodaļa
Sabiedrības integrācijas fonds
Tālr. 67078182
E-pasts: liga.logina@sif.gov.lv

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija